ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง: 117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2038, 0-5324-2550
โทรสาร: 0-5324-1132, 0-5324-1133
อีเมล์: [email protected]
เว็บไซต์: http://www.prc.ac.th
สังกัด: สำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ปรัชญา: เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย
The Ultimate Aim of Education is the Development of Character
คำขวัญ: คุณธรรมนำปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม
คติพจน์: LUX ET VERITAS
มีความหมายว่า
"แสงสว่างและความจริง" (Light and Truth)
ปณิธาน:
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย "มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
และปรนนิบัติรับใช้มนุษยชาติ" โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรม ด้วยหลักธรรมของ
คริสตศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความรู้สติปัญญา ด้วยการจัดการศึกษา
ที่มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคตสำหรับเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล อันเป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติสืบไป
ผู้เยี่ยมชม 7,778,260 คน