ประวัติความเป็นมา

ลำดับ ชื่อมิชชันนารี ปี ค.ศ.
1 Rev. & Mrs. David Ghormley Colins 1887-1899
2 Rev.Dr.& Mrs. William Harris 1899-1940
3 Rev.& Mrs. Marion Boyd Palmer 1906-1909
4 Mr.& Mrs. Henry Probasco Reid 1911-1918
5 Dr.& Mrs. Newel Thomas Preotan 1914-1921
6 Rev.Dr. James W. Mckean 1916-1917
7 Rev.Dr. Edwin C. Cort 1916-1917
8 Rev.Dr. Claude W. Mason 1916-1917
9 Mrs. Mabel Gilson Cort 1918
10 Rev.& Mrs. Allen Bassett 1920-1929
11 Mr.& Mrs. Gilbert Oscar Robinson 1922-1924
12 Mr. Herbert Girton Deignan 1928-1932
13 Dr.& Mrs. Kenneth Elmer Wells 1928-1941
14 Mr. David Howard Dickason 1931-1935
15 Rev.& Mrs. William James Sinclair Thompson 1938-1939
16 Dr.& Mrs. Horance Wintzer Ryburn 1938-1941
17 Dr.& Mrs. Konrad Leopold Kingshill 1947-1950,1954-1973
18 Rev.& Mrs. Frank Mcclure Caughey 1951-1953
19 Rev. A. B. Newport 1950
20 Rev. F. B. Morgan 1950
21 Rev. R. L. Marrin 1950
22 Mrs. Betsy Rasmussen Guyer 1952-1974
23 Mr.& Mrs. Harry Lars Norlander 1959
24 Rev.& Mrs. Thomas Duggan 1959-1964
25 Miss Alison Osborn 1960-1980
26 Rev.& Mrs. John Butt 1963-1966,1969-1973
27 Rev. William Joseph Yoder 1963-1965,1969-1979