ภาพข่าว-ประชาสัมพันธ์

 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ และเอกสารประวัติศาสตร์ของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบคุณพระเจ้าแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบ NT, O-NET คะแนนเต็ม 100
  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบ NT, O-NET ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ โบสถ์ของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Primary and Second Care การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
  ครูบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Primary and Second Care การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 โดยทีมวิทยากรจาก ExpertCare Training Center และ พว.ศร...
  รายละเอียด >>>
 • เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยา
  ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี, รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาให้การต้อนรับ ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้อำนวยการ แ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู-บุคลากรของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานรีทรีตครู-บุคลากรของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ในหัวข้อ “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” มัทธิว 6:33 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ห...
  รายละเอียด >>>
 • PRC น้อมวันทาบูชาครู
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้าพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะจาก WCRC
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะจาก WCRC-World Coummunion of Reformed Churches กรรมการท้องถิ่นสำหรับการประชุมสมัชชาของสภาคริสตจักรสากลปฏิรูป ในโอกาสเยี่ยมชมพันธกิจของโรงเรียน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนา Key Persons
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนา Key Persons ในหัวข้อ“เหนื่อยในการวิ่งนำหน้า ยังดีกว่าเหนื่อยในการวิ่งตามหลัง” เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ “เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้า...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก "REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR (REGENERON ISEF 2022)" โดยได้รับเกี...
  รายละเอียด >>>
 • บันทึกเทปรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทีม BIDEX จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตัวแทนประเทศไทยจากการคัดเลือกผลงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก "REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR ...
  รายละเอียด >>>
 • ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์ทีมเยาวชนประเทศไทย กวาด 10 รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ”
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ทีม BiDEx จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนักวิทยาศาสตร์และเยาวชนไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ร่วมงานแถลงข่าว “ความสำเร็จนักวิทยาศาสตร์ทีมเยาวชนประเทศไทย กวาด 10 รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศว...
  รายละเอียด >>>
 • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก "REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR (REGENERON ISEF 2022)"
  ทีม BIDEX จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนประเทศไทยจากการคัดเลือกผลงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก "REGENERON INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR (REGENERON ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการวันระลึกหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ ปี ค.ศ. 2022
  เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2022 ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการวันระลึกหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ ปี ค.ศ. 2022 และพิธีแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเผยแพร่พระกิตติคุณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบริการสังคม และพิธีมอบโล...
  รายละเอียด >>>
 • การพัฒนาการสอน English Writing
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 65 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเรื่องการพัฒนาการสอน English Writing ให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษและครูต่างชาติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Prof. Dr. Paul Kei Matsuda is Professor of English and Director of Second Language ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเอกสารประวัติศาสตร์ของโรงเรียน เพื่อสำรวจและพิจารณาเอกสารขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งชาติ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแนวคิดฐานสมรรถนะในปีการศึกษา 2565”
  ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแนวคิดฐานสมรรถนะในปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าสำหรับรักษาการผู้จัดการ-รักษาการผู้อำนวยการ
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับรักษาการผู้จัดการ-รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร และประชุมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารภายใน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียน และระลึกพันธกิจการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษแบบทางเลือกที่หลากหลาย
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษแบบทางเลือกที่หลากหลาย" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมการวัดผลท...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียนประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "Grow together" โคโลสี 2:7 โดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เป็นวิทยากร คัมภีร์ศึกษา เพื่อศึกษาน้ำพระทัยของพระเจ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักการ-รปภ. ประจำปีการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักการ-รปภ. ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "Grow together" โคโลสี 2:7 โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานเผยเเพร่พระกิตติคุณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นวิทยากร คัมภีร์ศึกษา เพื่อศึกษาน้ำพ...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูใหม่
  เมื่อวันที่ 3 และ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ 1...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานของผู้ปกครอง ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 44 ปี แห่งการรับใช้ และ 10 ปี ในการดำรงตำแหน...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และเงินสมทบกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ โดย ดร.เกรียง ฐิติจ...
  รายละเอียด >>>
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 (Pfizer ฝาสีส้ม) ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 (Pfizer ฝาสีส้ม) ให้กับนักเรียนระ...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารภายในและหัวหน้างาน
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารภายในและหัวหน้างาน โดยโรงเรียนได้จัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ ปีการศึกษา 2562 - 2566 "เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และพัฒนาอ...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม "ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา คำขวัญ PRC Spirit และเป้าหมาย การจัดก...
  รายละเอียด >>>
 • FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขัน FIRST®Tech Challenge Thailand Season 2021 – 2022 FREIGHT FRENZY โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  ผู้จัดกา...
  รายละเอียด >>>
 • PRC KNOWLEDGE SHARING
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PRC KNOWLEDGE SHARING  เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอน ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  ห้้องเรียนใน...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียน
  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เทศ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีวันเกียรติยศผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวันเกียรติยศผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 ณ หอปร...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Aquamarine'21
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Aquamarine'21 โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้สูญเสียคุณแม่บัวไหล ชัยนิลพันธุ์  โดยทางครอบครัวตั้งศพ ณ ศาลาจันทร์เป็ง คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ อ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฟย
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฟย โดยได้รับเกียรติจากนาง ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจาก...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฟย
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฟย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ รศ.น...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Aquamarine'21
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Aquamarine'21 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศ...
  รายละเอียด >>>
 • งานต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาท และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ...
  รายละเอียด >>>
 • ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 11-12 ปี)
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 (อายุ 11-12 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.สมเพชร เมฆรา หัวหน้าแผนกบุคลากร ที่ได้สูญเสียคุณแม่ โดยทางครอบครัวตั้งศพ ณ คริสตจักรธรรมประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โรงเรียนจะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 256...
  รายละเอียด >>>
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้กับคณะครู บุคลากร และนักการ รปภ. ของโรงเรียน ณ โรงละครโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565...
  รายละเอียด >>>
 • ปัจฉิมนิเทศสำหรับครู-บุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2564
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับครู-บุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2564 รับฟังการบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการในวัยเกษียณ" โดย พว.ดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดยดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.รัฐนันท์ ปัญญาบุญ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยทางครอบครัวตั้งศพ ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 18 ...
  รายละเอียด >>>
 • มอบของขวัญพระกุมาร
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย อนุศาสก เป็นตัวแทนมอบของขวัญพระกุมารที่ถวายโดยนักเรียน ครู-บุคลากรของโรงเรียนฯ ให้แก่ ศาสนาจารย์ซันนี่ แดนพงพี เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนจากภัยหนาว รวมถึงพี่น้องที่...
  รายละเอียด >>>
 • มอบของขวัญพระกุมาร
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยนำโดย อนุศาสก เป็นตัวแทนของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำของขวัญพระกุมารที่ได้รับจากการถวายของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ส่งมอบให้กับหมู่บ้านป่าไม้แดง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชีย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความเสียใจกับการล่วงหลับไปของคุณแม่ไพจิตร วงศ์ไพบูลย์ คุณแม่ของอาจารย์สุรภี วงศ์ไพบูลย์ ณ คริสตจักรเบ็ธเอล บ้านแป้น จังหวัดลำพูน...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นป...
  รายละเอียด >>>
 • ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่  หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 116 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 116 ณ โบสถ์ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิค...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ  และกิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น...
  รายละเอียด >>>
 • The 50th PRC Music Night : The Documentary รอบปฐมทัศน์
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดฉายสารคดีรอบปฐมทัศน์ ประวัติและพัฒนาการ "ราตรีเพลินเพลง" The 50th PRC Music Night : The Documentary  ณ โรงละคร ของโรงเรียน โดยสามารถรับชมพร้อมกัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา ...
  รายละเอียด >>>
 • ศึกษาดูงาน "การพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน PRC"
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) นพ.เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะที่ปรึกษา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกา...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • มอบของขวัญเพื่อส่งความสุขเนื่องในวันคริสตสมภพ
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ มอบของขวัญเพื่อส่งความสุขเนื่องในวันคริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรศรีชุมและหมวดคริสเตียนบ้านเมืองกลางอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ นักการ รปภ.
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพให้กับนักการ รปภ. โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์พิริยะ ประดิษฐสอน ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 1 เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน   ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Programming & Building Workshop
  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) (ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ) จัดการอบรมเชิงปฏ...
  รายละเอียด >>>
 • คืนสู่เหย้า ครูเก่าปรินส์ฯ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ชมรมครูเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน"คืนสู่เหย้า ครูเก่าปรินส์ฯ  10 ปี แห่งความรักเป็นสายสัมพันธ์ 2021" ณ ลานกิจกรรม อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา  ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนในสังกัด มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัด มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดผล"  ณ ห้องประชุม Van A...
  รายละเอียด >>>
 • วิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ครั้งที่ 39
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ครั้งที่ 39  The Ultimate Run: The Power Energy of Our Soul โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อร่วมระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิล...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตัวเเทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ล...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เนื่องในวาระ 8 รอบนักษั...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ : โรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ในรูปแบบ Online โดยมี นายสุทธิพงษ์ เ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีประทานเข็มที่ระลึกและรางวัล ให้แก่ครูเกษียณอายุงาน และครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทานเข็มที่ระลึกและรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ครูเกษียณอายุการทำงาน และครู บุคลากร ที่ปฏิบ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสรับมอบถวายภาพ
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสรับมอบถวายภาพ ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส และ อาจารย์หมวก ไชยลังการณ์ จากนักเรียนเก่า รุ่น Victory '65 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้อาคารเรียนหรือ สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้อาคารเรียนหรือ สถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคไรนา 2019 ในรูปแบบปกติ On Site ให้กับผู้บริหารหน่วยงาน...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา “ฝ่ายบริการพีอาร์ซี: ผู้ให้บริการดุจมิตรแท้”
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา “ฝ่ายบริการพีอาร์ซี: ผู้ให้บริการดุจมิตรแท้” เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นบุคลากรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานอย่างเกิดผล ณ โรงละคร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา “ฝ่ายสนับสนุนพีอาร์ซี: ผู้ให้บริการดุจมิตรแท้”
  เมื่อวันที่ 11, 12 และ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา “ฝ่ายสนับสนุนพีอาร์ซี: ผู้ให้บริการดุจมิตรแท้” เพื่อปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู บุคลากรปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานอย่างเกิดผล...
  รายละเอียด >>>
 • บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ดูแลอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19"
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PTA) จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ"เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ  ดูแลอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19"  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณ...
  รายละเอียด >>>
 • จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เปิดสำนักงานชมรมครูเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานชมรมครูเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน อายุ 12-17 ปี
  ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ท...
  รายละเอียด >>>
 • งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร่วมนำเสนอกิจกรรมอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Online ในรูปแบบการสัมภาษณ์สดผ่าน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเอมหฤทัย  ที่สูญเสียคุณครูภาวิณี  เอมหฤทัย (ครูอ้อม) อดีตครูเก่าของโรงเรียน  ทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดเมืองกาย ตำบลวัดเกตุ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนปรินส์...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 “รางวัลครูขวัญศิษย์”
  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ขัติยา ปิยะรังษี ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับ“รางวัลครูขวัญศิษย์” ในพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใ...
  รายละเอียด >>>
 • อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการเปิดใช้ห้องฟิตเนส และห้อง PRC Studio อธิษฐานโดยศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร "Global Citizenship"
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร "Global Citizenship" เพื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 โดยโรงเรียนฯ ได้นำเสนอการปรับหลักสูตรฯ โดย ดร.ดุษิต พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและระดับ...
  รายละเอียด >>>
 • นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2564 สาขาบริหารการศึกษา
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2564 สาขาบริหารการศึกษา  จัดโดย โค...
  รายละเอียด >>>
 • ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน อายุ 12-17 ปี
  ระหว่างวันที่ 7-8 และ 11-12 ตุลาคม 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซี...
  รายละเอียด >>>
 • รับเกียรติบัตรโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี โดยมี นายพลากร สุวรร...
  รายละเอียด >>>
 • มอบผลงานศิลปะ
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ในโครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ: สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ" จำนวน 2 ภาพ ให้กับโรงเรียน โดยมี ดร.สิรินัน...
  รายละเอียด >>>
 • ชมรมครูเก่า PRC จัดการประชุม
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ชมรมครูเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ตัวแทนโรงเรียน และคณะกรรมการ ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมต่าๆ ของชมรมฯ และวางแผ...
  รายละเอียด >>>
 • การดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ และเงินอุดหนุนฯ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2564
  ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเงินอุดหนุนฯ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2...
  รายละเอียด >>>
 • PTA สนับสนุนคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) สนับสนุนคอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 30 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ แล...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.วชิระ ครินชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 15/1 ม.1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยท...
  รายละเอียด >>>
 • มูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาวฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานมูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาวสู่ชุมชน และตัวแทนกรรมการ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน โดยมี ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน และ คณะผู้บริหารเป...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาส ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 1 ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษาฯ
  เมื่อวันที่ 11, 16 และ 18 สิงหาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดทำโครงการ "วิจัยพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่และความเป็นพลเมืองเชียงใหม่บนพื้นฐานสมรรถนะการคิดขั้นสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน...
  รายละเอียด >>>
 • มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีสำหรับครูบุคลากร อายุงานครบ 30 ปี
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีสำหรับครู บุคลากร ที่มีอายุงานครบ 30 ปี ได้แก่  1.นางสาวดารณี  สายคำยะ  2.นางศศิธร  ครินชัย  ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.นงนุช สุอังคะ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ โดยทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านเหล่า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 แล...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ สำนักงานสว้สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ สำนักงานสว้สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปกครองอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการตรวจเยี่ยมติดตามการปฎิบัติตามมาตรการ ป...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และร่วมเสนอแนวทางการดำเนิ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.อำพร ปรีเปรม ครูสอนระดับปฐมวัย ที่ได้สูญเสียคุณแม่ โดยทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศล ณ คริสตจักรศรีพนาลัย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564...
  รายละเอียด >>>
 • พิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564” ทั้งนี้เพ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธี "รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธี "รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส ...
  รายละเอียด >>>
 • เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม FIRST Tech Challenge 2021
  วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือเ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับ อ.วรรณภา กันทะวงศ์ ที่ได้สูญเสียคุณแม่ โดยทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดช้างค้ำเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 และมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวั...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
  มื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564  ณ อาคารยิมเนเซียม 2000 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" ให้กับครูชาวต่างชาติ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับครูชาวต่างชาติ มีการบรรยายพิเศษ โดย- อ.พงษ์ ตนานนท์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน- ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ นักเรียนเก่า PR...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมวิชาการและกิจการนักเรียน ให้กับครูผู้สอน
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมวิชาการ และกิจการนักเรียน ให้กับครูผู้สอนทุกระดับชั้น และครูผู้สอนที่สังกัดฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้สอนได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปร...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับเทศบาลนครเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำน...
  รายละเอียด >>>
 • ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร PRC เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ และฉีดวัคซีนโดยหน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ อาคารแสดงนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" รุ่นที่ 6
  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับคณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ บุญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลคริสจักร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" รุ่นที่ 5
  ะหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับคณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ บุญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลคริสจักรท...
  รายละเอียด >>>
 • PRC เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนตรวจหาเชื้อ COVID-19
  ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักการ รปภ. แม่ค้า พ่อค้า ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 30 แกลลอน จากนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่น ZENITH'78 โดยประธานรุ่น คุณอิทธิเดช ชัยมงคล ณ อาคารอำนวยการ 1 ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" รุ่นที่ 4
  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับคณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ บุญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลคริสจักร...
  รายละเอียด >>>
 • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" รุ่นที่ 3
  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับคณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ บุญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลคริสจักร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" รุ่นที่ 2
  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับคณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ บุญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลคริสจักร...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้" รุ่นที่ 1
  ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา "ครูพีอาร์ซี: ครูผู้เป็นมิตรแท้ – จะเป็นครูอย่างไรให้เด็กรัก" ให้กับคณะครูผู้สอนทุกระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุญยเกียรติ  เป็...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมหารือวางแผนแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดระบบจราจร
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กรรมการจราจร ร่วมประชุมกับกลุ่ม​งานจราจร ตำรวจภูธร​ จังหวัดเชียงใหม่​ นำโดย พ.ต.ท.พิเชษฐ์ กลีบทอง รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือวางแผนแนวทางเตรีย...
  รายละเอียด >>>
 • ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร PRC เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ และฉีดวัคซีนโดยหน่วยแพทย์อาสา โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟ...
  รายละเอียด >>>
 • PRC KNOWLEDGE SHARING 2021
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PRC KNOWLEDGE SHARING 2021 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอน ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  ห้้องเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาค...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสก และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน เข้าเฝ้ารับประทานเงินสนับสนุนกองทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ประจำปีการศึกษา 2564 และ ด.ญ.ภัทรวดี จิรสินการิน นักเรียน Best All Aro...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.ประคองศรี ขัติทะจักร์ (เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ) ที่ได้สูญเสียคุณแม่บุษบา ขัติทะจักร์  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ทางครอบครัวตั้งศพ ณ คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ (บ้านแม่ดอกแดง) ต.เช...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติครู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติครู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุภัทร จำปาทอง ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ
  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ จากสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น TESOL คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาส ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โครงการพิเศษใ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคาร Mission House
  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสปรับปรุงอาคาร Mission House ซึ่งจะใช้เป็นสำนักงานในการทำพันธกิจของฝ่ายศาสนกิจ ประกอบพิธีขอบพระคุณพระเจ้า และเทศนาโดย ศาสนาจารย์บัณฑิต  อินทรเทพ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.พิพัฒน์ พาทะขัน ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้สูญเสียคุณพ่อสมบูรณ์ พาทะขัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านน้ำโท้ง ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชีย...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ "Media Arts Club (MAC) for BBC Digital Broadcast: Essential Skills for Broadcast Journalists in Digital Era"
  วันที่ 9 มีนาคม 2564 ทางแผนกวิเทศสัมพันธ์และศูนย์ภาษาได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "Media Arts Club (MAC) for BBC Digital Broadcast: Essential Skills for Broadcast Journalists in Digital Era" ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โดยได้รับเกียรติจา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการเครือโรงพยาบาลพยาไท
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการเครือโรงพยาบาลพยาไท ฯลฯ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและปรึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม  Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย และประกวดหนังสั้น
  วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "PRC Delight" และ ประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "Our PRC Our Spirit" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฌอ
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เฌอ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ นายรัฐพล...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lisianthus '20
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lisianthus '20 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนาน...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และร่วมแสดงความยินดีแแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student ณ โรงละครขอ...
  รายละเอียด >>>
 • ปัจฉิมนิเทศสำหรับครู-บุคลากรเกษียณอายุงาน
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับครู-บุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2563 รับฟังการบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการในวัยเกษียณ" โดย พว.ดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลแม...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครู บุคลากร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลเกียรติยศวันครู พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” อ.ธันวนี เมืองจันทร์ เจ้าหน้าที่แผนกบุคลากร ...
  รายละเอียด >>>
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และโรงพยาบาลราชเวช จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ให้กับคณะครู บุคลากร และนักการ รปภ. ของโรงเรียน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส  ระหว่างวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2564...
  รายละเอียด >>>
 • ขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นองค์กรร่วมจัดรายการ FIRST Tech Challenge THAILAND
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นองค์กรร่วมจัดรายการ FIRST Tech Challenge THAILAND ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาและการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และร่ว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และครู ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียน ณ ห้องประชุมวิชาการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  ระดับประถมศึกษา&...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานแนวคิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริหารจัดการสถาบันแฮรีส ของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร...
  รายละเอียด >>>
 • ถ่ายทำวีดีทัศน์มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส๋วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย ในโอกาสถ่ายทำวีดีทัศน์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ในหัวข้อ "COVID-19 : รู้ทัน ป้องกันได้ ในโรงเรียน" เพื่อนำไปเผยแพร่และเป็นแนวทางปฏิบ...
  รายละเอียด >>>
 • พร้อมรับวันเปิดเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ทำความสะอาด ห้องเรียน อาคารสถานที่ ตามมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เตรียมความพร้อมรับวันเ...
  รายละเอียด >>>
 • แสดงความยินดีนางสาวเชียงใหม่ 2564
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 น้องกานต์ ชนนิกานต์ สุพิทยาพร นักเรียนเก่า รุ่น Francis '55 และ เปรม '58 เข้าพบ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และผู้บริหาร เพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหาร ร่ว...
  รายละเอียด >>>
 • ส่งมอบของขวัญพระกุมาร
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ส่งมอบของขวัญพระกุมารที่ถวายโดยนักเรียน  ครู-บุคลากรของโรงเรียนฯ ให้แก่ผู้แทนจากคริสตจักรภาคที่ 19 และคริสตจักรภาคที่ 20  สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให...
  รายละเอียด >>>
 • ส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่  หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 115 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 115 ณ โบสถ์ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิค...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ  และกิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ ส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ นักการ รปภ.
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพให้กับนักการ รปภ. โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์มานิจ คำลาพิช  ศิษยาภิบาลคริสตจักรศรีงาม  ประธานพันธกิจและอภิบาลคริสตจักรภาคที่ 1 และประธ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และภาครื่นเริง ณ สนามจามจุรี ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ
  ระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ โดยกำหนดให้มีการนมัสการในชั่วโมง Chapel โดยมีการแสดงละครคริสตมาส การขับร้องเพลงประสานเสียงและดนตรีจากนักเรียน FOC, PRC boy...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST Tech Challenge THAILAND ครั้งที่ 2
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับองค์กร For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ...
  รายละเอียด >>>
 • “FIRST® Tech Challenge ULTIMATE GOAL”
  ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับองค์กร For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIR...
  รายละเอียด >>>
 • ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน First Tech Challenge Thailand: Ultimate Goal
  เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2563 ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน First Tech Challenge Thailand: Ultimate Goal ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งป...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์ร่วมกับคริสตจักรทุ่งต้อม
  ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดคริสตมาสสัมพันธ์ร่วมกับคริสตจักรทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง วันคริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563...
  รายละเอียด >>>
 • วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวเเทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเป...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2563
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ตัวเเทนคณะครู นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2563 ขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแด่คุณพ่อดีเด่นทุกศาสนาที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อสังคม จัดโดย ส...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2563  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ระหว่าง CHINESE ABOARD STUDY CENTER CO., LTD ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์บนสัมพันธภาพที่ดีเพื่อครูและนักเรียน
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางจิตวิทยาโดยเน้นประสบการณ์ตรงและการฝึกทักษะ หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์บนสัมพันธภาพที่ดีเพื่อครูและนักเรียน” เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของครูที่เป็นมิตรต่อนักเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพบุคลากรงานจราจร(อส.จร.ปร.)
  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานจราจร แผนกบริการและภูมิทัศน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร(อส.จร.ปร.) เพื่อฝึกอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจรเบื้องต้น ท่...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน CCT Thinking School Model
  คณะทำงานวิจัย CCT-TS Model ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ดร.สิรินันท์ ศรีสีระสกุล ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ดร.ดุษิต พรหมชนะ ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ และ อ.ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานวิชาการระดับการศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในการปรับปรุงอาคารสำนักงานคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ สำนักงานคริสตจักรภาคที่ 14  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และมอบวุฒิบัตร
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และมอบวุฒิบัตรให้กับคณะครูที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการตรวจประเมินขั้นปฏิบัติการวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C) โดยได้รับเกียรติจา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับโรงเรียนเจริญราษฎร์
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่ในโอกาส ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาในห้องปฏิบัติการภาษา  ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยทางโรงเรียนได้ส่ง อ.ขัติยา ปิยะรังษี เสนอเข้ารับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris C...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า วันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส และอดีตครูใหญ่
  ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส และอดีตครูใหญ่ของโรงเรียน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ต๋ามฮีตตวยฮอย 2563
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ต๋ามฮีตตวยฮอย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมครูรวมประจำเดือน ตุลาคม 2563 และโอกาสมอบรางวัลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ณ โรงละครของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องโสตฯอาคารร่มเกล้า...
  รายละเอียด >>>
 • "มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่"
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และผู้บริหาร ร่วมงาน "มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่" ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหาร ครู บุ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563
  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งานพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีการศึกษา 2563”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และทบทวนการทักษะการนำชม บุคลิกภาพ และการพูดให้แก่นักเรียนที่เข้าร่ว...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมแล...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนและร่วมพันธกิจ คริสตจักรทุ่งต้อม
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ฝ่ายศาสนกิจ และครู-บุคลากรคริสเตียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนและร่วมพันธกิจที่คริสตจักรทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนและสมาชิกคริสตจักรได้สามัคคีธรรมร่วมกัน มีโอกาสหนุนใจในความเชื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าสำหรับนักการ-รปภ.
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าสำหรับนักการ-รปภ. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ธวัช  จันตาใหม่ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสายธารพระพร ภาคที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีแต่งตั้ง คณะกรรมการนักเรียน FOC และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีแต่งตั้ง คณะกรรมการนักเรียน FOC  และคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ โบสถ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียน โครงการพัฒนาระบบการศึกษา
  ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 8 จังหวัดนำร่องประจำปีงบ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ สำนักงานสำนักงานศูนย์พันธกิจภาคเหนือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าฝ่ายประจำ สำนักงานศูนย์พันธกิจภาคเหนือ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Director & manager" โดย ดร.สิรินันท...
  รายละเอียด >>>
 • การประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน "การประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่" จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีตั้งเสาเอกหลังคาคลุมลานเพชรรัตน
  เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีตั้งเสาเอกหลังคาคลุมลานเพชรรัตน โดยมี ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และสัมพันธ์ชุมชน เป็นผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานระดับการ...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 เรียนดีจากภายนอก
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เรียนดีจากภายนอก วันที่ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • ชื่นชมยินดีกับนักเรียน ผลการสอบ NT และการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบการสอบ NT และ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 คะแนนเต็ม 100 คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน
  ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และครู จากโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านวิชาการและด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายศาสนกิจและกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยม...
  รายละเอียด >>>
 • สมทบกองทุน PRC รวมใจสู้ภัยโควิด-19
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบเงินจากกิจกรรม "ซื้อเสื้อเพื่อแบ่งปัน" จำนวน 70,000 บาท สมทบกองทุนการศึกษา โรงเรียนปรินส์ฯ รวมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูชาวต่างประเทศเรื่องกฎ ระเบียบ และสวัสดิการของโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเรื่อง กฎ ระเบียบ และสวัสดิการของโรงเรียนให้แก่ครูชาวต่างประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ในระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษา และวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 1...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีตั้งเสาเอก อาคารอัฒจันทร์สนามเพชรรัตน
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีตั้งเสาเอกอาคารอัฒจันทร์สนามเพชรรัตน โดยมี ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และสัมพันธ์ชุมชน เป็นผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานระดับก...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสศึกษาดูง...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงนำ ในการพัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง ณ MACK...
  รายละเอียด >>>
 • บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักเรียน ครูและบุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ ฝ่ายงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักเรียน ครูและบุคลากรที่สนใจ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่างวันที่  29 กรกฏาคม  -  14 สิงหาคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • มอบทุนโครงการ COVID-19 Language Learning Scholarship for PRC Students and Teachers
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และครู บุคลากร ในโครงการ COVID-19 Language Learning Scholarship for PRC Students and Teachers ศูนย์ภาษา สถาบันแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน และมอบเข็มเกียรติคุณให้แก่ครูเกษียณอายุการทำงาน และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ปีการศึกษา 2562 มอบให้แก่นักเรียนผู้ได้รับคัดเลือก และมอบเข็มเกี...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรี...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหา...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีบริหาร 2563-2565 และในโอกาส พันเอก (พิเศษ)...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดการศึกษา
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้แนวคิด มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา
  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดย คุณสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ผู้แทนจาก อปน. พร้อมด้วย นายสำรวม​ ธรกิจ​ วศ.9​ ทนท.​หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ มูลนิธิ Y.M.C.A เพื่อการพัฒนาภาคเห...
  รายละเอียด >>>
 • "PRC Scientific Mind Forum"
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรม "PRC Scientific Mind Forum"โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิต ชุมแสง ...
  รายละเอียด >>>
 • เข้าร่วมอบรม "การเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์"
  ตัวแทนครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเข้าร่วมอบรม "การเฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์" จัดโดย องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนอเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค สำนักข่าวเด็ก และเยาวชน จังหวัดพะเยา และองค์กรภาคีด้...
  รายละเอียด >>>
 • พิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธี “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ทั้งนี้เพ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.คณาวุธ จันทร์ตา (ครูธุรการระดับประถมศึกษา) ที่ได้สูญเสียคุณแม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 117 บ้านกลางดง หมู่ 4 ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยของรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน พร้อมหารือ แนวทางการปฏิ...
  รายละเอียด >>>
 • WELCOME BACK TO PRC
  บรรยากาศการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการตาม “มาตรการของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19” โดยเน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระ...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยมี กรรมการบริหารภายใน หัวหน้างานระดับชั้น ผู้แทนกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ผู้แทนมูลนิธิ วิลเลียม แฮร...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.นพดล สิงห์ทองวรรณ เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสนับสนุนฯ ที่ได้สูญเสียคุณแม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทางเจ้าภาพตั้งศพ ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนจะร่ว...
  รายละเอียด >>>
 • แถลงข่าวมาตรการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวหัวข้อ "มาตรการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)" ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนป...
  รายละเอียด >>>
 • PRC เตรียมพร้อมรับมือสู้โควิด-19
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมและบรรยาย เรื่อง “PRC เตรียมพร้อมรับมือสู้โควิด-19” ให้แก่นักการ-รปภ. แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ร้านค้าของโรงเรียนฯ ผู้ประกอบการร้านค้า และคบขับรถรับส่งนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธารทิพย์  พรหมขัติแก้ว ภาคว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานฝ่ายทะเบียน และฝ่ายบุคลากร ณ อาคารอำนวยการ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม PRC เตรียมพร้อมรับมือสู้โควิด-19
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมและบรรยาย เรื่อง “PRC เตรียมพร้อมรับมือสู้โควิด-19” ให้แก่คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อมรพัฐ  กิจโร นพ.ชโนดม  เพียรสกุล และรศ.ธารทิพย์  พรหมขัติแก้ว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมช...
  รายละเอียด >>>
 • สนับสนุนป้ายจราจร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนับสนุนป้ายจราจร ให้กับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.ท.สุทิน กลิ่นหวล รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารอำนวยการ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมครูรวม และจัดการอบรม คณะครูทุกระดับชั้น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมครูรวม และอบรมการพัฒนาอุปนิสัยที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง SE model การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และรูปแบบการสอนคิด CCT-TS Model  ให้กับคณะครูทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2563...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมแสดงความยินดีกับ พันเอก (พิเศษ) พงศธร บุญฟู นักเรียนเก่า PRC รุ่น B&W'81 และ เข็ม '27 ทีได้รับการคัดเลือกรับตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ห้อง...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุม Key Persons
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุม Key Persons "เส้นทางสู่ปีการศึกษา 2563 และกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาสำหรับอนาคต" เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตฯ อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความอาลัย
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา ณ วัดศาลา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • สมทบทุนการศึกษา "โรงเรียนปรินส์ฯ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก นพ.อำนาจ อยู่สุข ประธานมูลนิธิแพทย์น้ำเงินขาว พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และนักเรียนเก่ารุ่น Zenith เพื่อนำสมทบกองท...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วชิระ ครินชัย (ครูสอนวิชาสังคม มัธยมศึกษาตอนต้น) ที่ได้สูญเสียคุณแม่วีระวรรณ์ ครินชัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 1 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็...
  รายละเอียด >>>
 • มอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนหอพักเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนหอพักเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คริสตจักรภาคที่ 18 สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Sapphire '19
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Sapphire '19 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมาค...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส และห้้องเรียนในอาคารจำรูญ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563&nb...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น มิญช์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น มิญช์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอว...
  รายละเอียด >>>
 • วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 และรับฟังบรรยาย ธรรมะพาเพลิน โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ซึ่งการจัดงานวันการศึกษาเอกชน เป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลาก...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น มิญช์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Sapphire '19 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์สยาม ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ ผศ.ทพ.พิริยะ เ...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 และร่วมแสดงความยินดีแแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student   ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิล...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ชัยพ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับนักเรียนเก่ารุ่น IMMORTAL ' 70
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักเรียนเก่ารุ่น IMMORTAL ' 70  ในโอกาสร่วมนมัสการพระเจ้า และเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อพบปะครูเก่า  เพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกัน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ บ้านแฮรีส เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียน
  งานจิตวิทยาการปรึกษาแนะแนว และ การศึกษาพิเศษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ งานสุขภาพจิตชุมชน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตนักเรียน โดยโรงเรียนและครอบครัวมีส่วนร่วม ในประเด็นเรื่อง “ เด็กเรียนรู้สื่อผ่านจออ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Brooke House College
  ผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Peter Harris และ Mr. Ian Butshell ผู้บริหารจากโรงเรียน Brooke House College ประเทศ สหราชอาณาจักร ที่เข้าเยี่ยมเยือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 โรงเรียน ณ ห้องประชุม VIP อาคารบ้าน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี รำลึก 100 ปี แห่งการซ้อมรบเสือป่า สมัยที่ 9
  กองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี รำลึก 100 ปีแห่งการซ้อมรบเสือป่า สมัยที่ 9 พุทธศักราช 2562 เครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมวางแผนในการพัฒนาครู ร่วมกับสำนักพิมพ์ Oxford
  ฝ่ายวิชาการ และแผนกภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักพิมพ์ Oxford  ร่วมวางแผนในการพัฒนาครู และทำ MOU ในอนาคต ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับคณะครู บุคลากร และนักการ รปภ. ของโรงเรียน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส และห้องประชุมมัธยมปลาย ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุม อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ Chiang Mai Next “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน” และร่วมบริจาคสมทบกองทุน 10 บาท กองทุนปฏิรูปการศึกษ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์สมชิด หัวนา ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจไทย-เกาหลี ลำพูน เป็นผู้เทศนา โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Mokwon University
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะจาก Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียนเพื่อพบปะกับผู้บริหารและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนภาษาและศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ Mokwon Univ...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2563
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 และร่วมแข่งกีฬามหาสนุก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • มอบของขวัญพระกุมาร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมอบของขวัญพระกุมารให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความรัก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , มูลนิธิโลกาเกษมสันต์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่และบ้านเด็กชัยกูล อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า 132 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า 132 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และพิธีวางศิลารากอาคารบริการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบ video conference
  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบ video conference โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ป...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานและอ่านสาส์นวันเด็ก พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยฐานกิจ...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น มิญช์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น มิญช์ ระหว่างวันที่ 5 - 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ O-Net สอบวิชาสามัญ สอบ GAT และ P...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.กัญญาภัค ชุ่มเชย (ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยทางเจ้าภาพตั้งศพ ณ บ้านเลขที่ 57/2 หมู่ 6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โรงเรียนร่วมเป็นเ...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2563
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลครูขวัญศิษย์ปี 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะ ในโอกาสมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อาจารย์รุ่งกานต์ วังบุญ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี  ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ปี 2...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลอง 131 ปีแห่งพระคุณพระพร
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และผู้บริหารโรงเรียน ร่วมนมัสการพระเจ้า เฉลิมฉลอง 131 ปีแห่งพระคุณพระพร และขอบคุณพระเจ้าในโอกาส ที่โรงเรียนวิชชานารีได้รับรางวัลพระราชทาน ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง เมื่อวันที่ ...
  รายละเอียด >>>
 • ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 7
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้จัดโครงการ ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 7 “สานสัมพันธ์ไมตรีจิตครู ไทย – ลาว” ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-26 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประช...
  รายละเอียด >>>
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเชียงใหม่ ปี 2563
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่  ( นักเรียนเก่ารุ่น พลินทร์ ) ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลนางสาวเชียงใหม่ 2563  จากการประกวดนางสาวเชี...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 114 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 114 ณ โบสถ์ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2019
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2019 “เรื่องเล่าจากขุนเขา และสายน้ำ” แสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียน เมื่อวันที่ ...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2020
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น รับชมการแสดงจากนักเรียน F.O.C. และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ บริเวณสนามจามจุรี  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว รุ่งเรืองวงศ์ ที่ได้สูญเสีย อ.เทวฤทธิ์ รุ่งเรืองวงศ์ อดีตครู PRC ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยทางเจ้าภาพจะตั้งศพ ณ ศาลาจันทร์เป็ง คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ อ.เมือง จ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และภาครื่นเริง ณ สนามจามจุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ประกวดภาพถ่าย PRC: My Pride and Passion
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ PRC: My Pride and Passion ภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความเป็น "ปรินส์ฯ" สถาบันอันเป็นที่รักในมุมมองของชาวน้ำเงินขาว และได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมกิจกรรมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
  ตัวเเทนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนค...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์ร่วมกับคริสตจักรชัยชนะ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดคริสตมาสสัมพันธ์ร่วมกับคริสตจักรชัยชนะ ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ คริสตจักรชัยชนะ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง  วันคริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ให้กับนักการ-รปภ.ของโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ให้กับนักการ-รปภ.ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ชัยพร ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคริสตจักรสัมพันธ์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 08.30 น. ณ โบสถ์ของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจง...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักงานพันธกิจการศึกษา ในโอกาสศึกษาดูงานโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร...
  รายละเอียด >>>
 • Helping Students Succeed at IELT
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ  British Council  จัดการอบรมหัวข้อ Helping Sudents Succeed at IELT ใหักับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตลอดเดือนพฤศจิกายน...
  รายละเอียด >>>
 • ศึกษาดูงานภาษาต่างประเทศ
  คณะครูภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนนานาชาติเกรซ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และคณะครูภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานโรงเรียน Chiangmai International School เมื่อวันที...
  รายละเอียด >>>
 • รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพ” เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562  ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานลูกเสือเขตพื...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะผู้นำจากShan Baptist Convention (Eastern Shan State)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้นำจาก Shan Baptist Convention (Eastern Shan State) ในโอกาสเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานพันธกิจของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • Princeton in Asia (PiA) Visits PRC
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Julian Peterson, program director จากโครงการ Princeton in Asia (PiA) ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ Teacher Trey M.Hennessy ครูผู้สอน Grade 9th, Focused English Program ของโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 26 พฤ...
  รายละเอียด >>>
 • วางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสิงคโปร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสิงคโปร์ ในโอกาสเยี่ยมชม และร่วมทำ AI Work Shop กับทางโรงเรียน ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • FIRST Tech Challenge, THAILAND
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับองค์กร FIRST For Inspiration and Recognition of Science and Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการแข่งขันรายการ FIRST Tech Chall...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า วันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส อดีตครูใหญ่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเนื่องในวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส อดีตครูใหญ่ผู้เสียสละด้วยความเชื่อในพระเจ้าเพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณงามความด...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะครูและนักเรียน St. Andrew’s Junior School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก St. Andrew’s Junior School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และวัฒนธรรม กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมละอ่อนปรินส์แป๋งกระทงคงภูมิปัญญา
  ศูนย์สืบสานภูมิปัญญาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดกิจกรรมละอ่อนปรินส์แป๋งกระทงคงภูมิปัญญา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณศูนย์สืบสานภูมิปัญญาชั้น 3 อาคาร 100 ปี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเรียนรู้ ความสำคัญของประเพณีวันลอยกระทง อัน...
  รายละเอียด >>>
 • ต๋ามฮีตตวยฮอย 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ต๋ามฮีตตวยฮอย โดยได้รับเกียรติจากดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามฟุตบอล PRC ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ PRC Spirit : To Love To Care To Share To Help To Sacr...
  รายละเอียด >>>
 • แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 37
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 37 โดยได้รับเกียรติจากศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานมูลนิธิวิลเลียมแฮรีส อนุสรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้า PRC Gym...
  รายละเอียด >>>
 • Study English and Arts & Design in the United Kingdom
  "ผู้บริหาร ครู และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ Study English and Arts & Design in the United Kingdom เพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านศิลปะและการออกแบบ และศึกษาวัฒนธรรมอังกฤษ ณ Cambridge School of Vi...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดี
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • Study World 2019
  iMentor ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานการศึกษาต่อในประเทศ Study World 2019 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษเข้าร่วม ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Mr. Wendell Wendy Goddard
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Wendell Wendy Goddard อดีตอาสาสมัครที่เคยสอนที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อปี ค.ศ.1963-1964 พร้อมด้วย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ คุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมนักเรียนชมรมเสียงตามสาย
  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมให้กับนักเรียนชมรมเสียงตามสาย ในหัวข้อ "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ (นักเร...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดี
  นายปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมโรงเรียน เพื่อประเมินการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอาคาร ตามเกณฑ์ประเมินการดำเนินงานอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Saint Hilda’s Primary School ประเทศสิงคโปร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Saint Hilda’s Primary School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน และวัฒนธรรม กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • พี.อาร์.ซี.รักภาษาจีน รวมวัยทีนตะลุยปักกิ่ง 2019
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ Beijing Chinese Language and Culture College ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา
  สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อบรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี ส...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  ผู้บริหาร คณะครู  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Nagaland Baptist Church Council
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานพันธกิจการศึกษา ที่ได้นำคณะจาก Nagaland Baptist Church Council เข้าเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานพันธกิจของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 22 ต...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรร่วมกับแผนกบุคลากรและแผนกบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2562ในหัวข้อ "การใช้และการพัฒนานวัตกรรมในการปฏฺิบัติงานฝ่ายสนับสนุน" "การผลิตสื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครูเข้าเฝ้ากราบทูลลาเนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน และรับประทานเข็มที่ระลึก และคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30 ปี เฝ้ารับประทานเข็มที่ระลึก
  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จประทานทุนประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เข้ารับประทานกรุณาให้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำโดย อ.ปัญญา สกุลปั้นทรั...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน ประเทศเกาหลีใต้
  ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล รุ่นที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุล...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องนิทรรศการ 1...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูผู้สอน
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรร่วมกับแผนกบุคลากรและแผนกบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนในระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2562 ในหัวข้อ "การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" "การผลิตสื่อวีดิทัศน์" "การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนก...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงาน ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Confe...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาครูโรเรียนเอกชนเพื่อส่งสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  โครงการพัฒนาครูโรเรียนเอกชนเพื่อส่งสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัตการศึกษาในศตรรษที่21เรื่อง วิทยาการคำนวณครู ปฐมว...
  รายละเอียด >>>
 • นักกีฬารักบี้ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ Chang Jung Senior High School Tainan ประเทศไต้หวัน
  ทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอล พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์กับโรงเรียน Chang Jung Senior High School Tainan ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า และประชุมครูรวม เนื่องในวันปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดให้มีการนมัสการพระเจ้า และประชุมครูรวม เนื่องในวันปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์มาริสา  นิลกุล ผู้อำนวยการหน่วยงานสตรีสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบ...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายนักเรียน FOC ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “My Hero” พระธรรมยอห์น 14:6
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดค่ายนักเรียน FOC ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “My Hero” พระธรรมยอห์น 14:6 โดยได้รับเกียรติจาก ครูศาสนาวีรยุทธ แก้วใจ ศิษยาภิบาลคริสตจักรชัยสวัสดิ์ เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา ณ โรงละครของโร...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันมหิดล
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณครูสุรภี แสงสุวรรณ์ หัวหน้างานห้องสมุดมาลามาศ  ที่ได้สูญเสียสามี โดยทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ศาลา 3 (ฝั่งตรงข้ามวัด) ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีกำหนดก...
  รายละเอียด >>>
 • วันสันติภาพสากล
  วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้รำลึก อ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรีและสารจากเลขาฺธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพ คุณธรรมให้เ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมไว้อาลัยแด่ครอบครัวศาตมัย
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว ของ ด.ช.มานะศิริ ศาตมัย นักเรียนชั้นอนุบาล 3/12 ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562==========================...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "การถ่ายภาพเบื้องต้น EOS Basic training "
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม "การถ่ายภาพเบื้องต้น EOS Basic training " โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิริยา วิกรมโยธิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคเหนือ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัทแคนนอน (เชียงใหม่) เป็นวิทย...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการการเฉพาะด้าน (Agenda based)"การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารจัดการ" และ"การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขั...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน IEP FEP รวมทั้งการจัดกิจกรรม และโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม V...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Mr.Marc Capstick, a simulated classroom teacher, New Zealand
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Marc Capstick, a simulated classroom teacher, New Zealand ในโอกาสสาธิตการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องสมุดเพาเวอร์ฮอลล์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดรีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศิษยาภิบาลสามารถ สังขละบริบูรณ์ และศิษยาภิบาลพุฒิพงศ์ ปฏิภัทรสกุล เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน และแลกเปลี่...
  รายละเอียด >>>
 • Foreign Language Day 2019
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน Foreign Language Day 2019 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาในรูปแบบต่างๆ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • โครงงานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการห้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ได้จัดการประกวดโครงงานนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ...
  รายละเอียด >>>
 • Harris Institute Open House
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน Harris Institute Open House ครั้งที่ 5 “Multiple Intelligences” ภายในงานพบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม กิจกรรมจากศูนย์การเรียนรู้ เกี่ยวกับพลังงาน ดาราศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา การสร้างสรรค์ผลงาน...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม Van Alen...
  รายละเอียด >>>
 • Oxford 1st Training of 2019
  แผนกภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ Oxford University Press จัดการอบรม Oxford 1st Training of 2019 นิเทศชั้นเรียน แนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะการสอน ให้กับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  และการทำงานอย่างสร้างสรรค์  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ &...
  รายละเอียด >>>
 • ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มอบกระเช้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ด้านการจราจร และการเดินทางไปทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น ณ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับเยาวชนจากโครงการ Ecumenical Youth Exchange Program 2019
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสนำเยาวชนจากคริสตรจักรเพรสไบทีเรียนประเทศไต้หวัน และตัวแทนเยาวชนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย จากโครงการเสริมสร้างโลกทัศน์ผู้นำอนุชน (ไทย-ไต้หวัน) Ecumenical Youth Ex...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับตัวแทนสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ให้การต้อนรับตัวแทนสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส และเยี่ยมชมกลุ่มอาคารอนุรักษ์ที่ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม...
  รายละเอียด >>>
 • รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์
  คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับทีมกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และทีมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ามาตรวจประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  และการผลิตสื่อสร...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบบริหารงาน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนความเป็นอัตลักษณ์ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุม Van A...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ DARE TO BE DIFFERENT
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "DARE TO BE DIFFERENT" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงถึงความจง...
  รายละเอียด >>>
 • ฟุตบอลประเพณีปรินส์ฯ - ยุพราชฯ ครั้งที่ 16
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีปรินส์ฯ - ยุพราชฯ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยในครั้งนี้สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแ...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ DARE TO BE DIFFERENT
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "DARE TO BE DIFFERENT" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายเพนกวินบินได้ ปี 3
  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม"ค่ายเพนกวินบินได้ ปี 3" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรการสร้างแรงบันดาลใจ และการจัดฐานให้ความรู้ เทคนิคการทำงาน โดยรุ่นพี่ PRC...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในเยาวชน
  ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในเยาวชนและประชาชน โดยให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการพนัน ยาเสพติด วินัยจราจร จิตอาส...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ DARE TO BE DIFFERENT
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "DARE TO BE DIFFERENT" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ DARE TO BE DIFFERENT
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "DARE TO BE DIFFERENT" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสม...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) นำโดย ศจ.ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ นายกสมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium  เมื่อวันที่ 27 ก...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมให้กับตัวแทนครูและสภานักเรียนของโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ซึ่งมีการออกแบบรอบอา...
  รายละเอียด >>>
 • เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดพิธี “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีนมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • เปิดป้าย Smart Class และรับมอบสื่อการเรียนการสอนวิชาการภาษาจีน
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และคุณหลี่ น่า ผู้แทนผู้บริหารจาก บริษัท ซินฮวากรุ๊ป ร่วมเปิดป้าย Smart Class และ รับมอบสื่อการเรียนการสอนวิชาการภาษาจีน ได้แก่หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ตนะพงษ์ ที่ได้สูญเสีย คุณครูสร้อยทอง ตนะพงษ์ ครูเก่าของโรงเรียนฯ (สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา) ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชีย...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามความร่วมมือ Education Queensland International
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ Education Queensland International เขตพื้นที่การศึกษา Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ...
  รายละเอียด >>>
 • Shuangliu Experimental Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จาก Shuangliu Experimental Primary School ในโอกาสแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.พงค์เทพ นันตาบุญ (หัวหน้างานกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อน้อยสม นันตาบุญ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 197...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมอย.น้อย เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
  งานพยาบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ไดรับเกียรติจากพว.ศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล และทีมพยาบาลหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและประสานงานส่งต่อ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมอย.น้อย เรื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  ทีมงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่นักเรียน ครูบุคลากรและผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุม 2 อาคารเพชรรัตน์ และ โรงละครของโรงเรียน  ระหว่างวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการ School Mental Health
  งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในหัวข้อ “โรคทางจิตเวชเด็กที่พบในโรงเรียน และบทบาทการช่วยเหลือขอ...
  รายละเอียด >>>
 • สนับสนุนป้ายจราจร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนับสนุนป้ายจราจร โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้มอบ ให้กับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.ท.สุทิน กลิ่นหวล รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรฯ เป็นตัวแ...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผป.สมเจตน์ ศรีทองคำ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือ...
  รายละเอียด >>>
 • แสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์สมสมัย ญาติฝูง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์สมสมัย ญาติฝูง ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสุวรรณฉิมพลี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สวดอภิธรรม วันที่ 5 - 8 กรก...
  รายละเอียด >>>
 • ผู้แทนจากโครงการ Oxford Quality พบปะผู้บริหาร
  Miss Banu Ozel, Head of Key Account Management and Operations, UK และ Mr. Billy So, Regional Business Development Manager, Asia ผู้แทนจากสำนักพิมพ์ Oxford เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและพบปะผู้บริหาร พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการ Oxford Quality เมื่อวันที่...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลประเพณีปรินส์ฯ - ยุพราชฯ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานฯ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลประเพณีปรินส์ฯ - ยุพราชฯ ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โ...
  รายละเอียด >>>
 • Workshop โดยความร่วมมือจาก British Council
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัด Workshop เรื่องการเตรียมตัว สัมภาษณ์ ของนักเรียนมัธยมปลาย โดยขอความร่วมมือจาก British Council สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการให้ความรู้ จากสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  สำนักงานคุ้มครองเด็ก สภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เรื่องการปกป้องตนเองจากการถูกล่วงละเมิดกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวนระดับชั้นละ 2 ห้อง และเรื่ิองการใช้อิ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2562 (กรุงเทพมหานคร)
  กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ประเทศสวีเดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2562 (เชียงใหม่)
  กองลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • Internal Robot Racing 2019
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน Internal Robot Racing 2019: Changing the world of learning with AI โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมด้วย ศจ.ไตรรัตน์ ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และส่งเ...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสขอบพระคุณพระเจ้า และขอการทรงนำทำพันธกิจในปีงบประมาณ 2019 โดย ศจ.วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เท...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องโสตฯ  อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ STEM to STEAM ณ ห้องประชุม ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี ...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรชัยชนะ
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรชัยชนะ ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนและสมาชิกคริสตจักรได้สามัคคีธรรมร่วมกัน มีโอกาสหนุนใจในความเชื่อศรัทธาและการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้า เมื่อวันที่ 23 มิ...
  รายละเอียด >>>
 • เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อม “รับมือภัยพิบัติ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว”
  ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศูนย์พิงค์นคร) และโรงพยาบาล แมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมให้กับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ในการรับมือกับภัยพิบัติ ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
   ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานรีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "Let the Light Shine: จงส่องสว่าง" มัทธิว 5:14 โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์วิรัช  โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักร ในประเทศไทย เป็นวิทยากรคัมภีร...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานครบรอบ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานครบรอบ 243 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 243rd Anniversary of the Independence of the United State of America) โดยมี คุณเจนนิเฟอร์ เอ. ฮาร...
  รายละเอียด >>>
 • PRC น้อมวันทาบูชาครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้ง สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ครบรอบ 111 ปี
  คณะผู้บริหาร และฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้ง สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ครบรอบ 111 ปี และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการครบรอบ 50 ปี การเป็นมิชชันนารีในประเทศไทยของ นายแพทย์เทรเวอรื และผู้ปกครองเฮเธอร์ สม...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และตัวแทนผู้บริหาร ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณสรศักดิ์ แสงทับทิม อดีตประธานศูนย์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัด...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชี...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมการสอนคิดในชั้นเรียน CCT Thinkig School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมการสอนคิดในชั้นเรียน ในโครงการวิจัย  กลุ่มอบรมรูปแบบการสอนการคิด CCT Thinking School  และกลุ่มอบรมรูปแบบการสอนการคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม QuICs Model ให้กับคณะครูทุกระดับชั้น ณ ห้องประชุม Van ...
  รายละเอียด >>>
 • ชมรมครูเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1
  คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประชุมสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ชมรมครูเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยแถลงถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อระดมทุนให้ชมรมครูเก่าเพื่อนำไปใช้ในกิจการต่างๆของชมรมฯ ณ โรงละครโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ม...
  รายละเอียด >>>
 • FIRST Tech Challenge : FTC ประจำปี 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม การออกแบบและการประกอบหุ่นยนต์ การขับเคลื่อนหุ่นยนต์สำหรับโรงเรียนนำร่อง ได้แก่ 1.เรยีนาเชลีวิทยาลัย  2.สามัคคีว...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะกรรมการ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ กำกับติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีสเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับประถมศึกษาตอนต้น ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 อาคารเพชรรัตน - สุวัทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ประจำปี 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จัดพิธีประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี (Best All around) ซึ่งนักเรียนจะได้รับรางวัลดังกล่าวเบื้องหน้าพระฉายาลัก...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีแต่งตั้งคริสตจักรภาคที่ 22 อาข่า
  คณะผู้บริหาร  และฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้งคริสตจักรภาคที่ 22 อาข่า สภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ หอประชุมอาคารพันธกิจคริสตจักรภาคที่ 2 เชียงราย  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสการสถาปนาคริสตจักรภาคที่ 21
  คณะผู้บริหาร  และฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสการสถาปนาคริสตจักรภาคที่ 21 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ณ สำนักงานคริสตจักรภาคที่ 21  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและประชุมครู ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและประชุมครู ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ. ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ อนุศาสก มหาวิทยาลัยพายัพ และคณบดีวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ และมอบเกีย...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เทศนาโดย ศจ.ปรินดา มะโนวงค์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2562
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กำหนด จัดรีทรีตครู-บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "Let the Light Shine: จงส่องสว่าง" มัทธิว 5:14 โดยได้รับเกียรติจากทีมศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่เป็นวิทยากร เพื่อศึกษาน้ำพระทัยขอ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมวิชาการ ในหัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditori...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมวิชาการ ในหัวข้อ Active Learning
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Active Learning โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม รองคณบดีฯ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทย...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 อาคารเพชรรัตน - สุวัทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2562
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมให้กับครูต่างชาติของทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ปีการศึกษา 2562...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2562
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในหัวข้อ “Let the Light Shine จงส่องสว่าง มัทธิว 5:14” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์สมชิด หัวนา ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจไทย-เกาหลีลำพูน เป็นวิทยาก...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูใหม่
  แผนกบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ดร.เกร...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 แผนกภาษาต่างประเทศ จัดการปฐมนิเทศครูต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยชี้แจงถึงระเบียบการทำงาน และการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education
  วันที่ 25 เมษายน 2562 นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล STEM Education ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ ห้อ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร ฝายวิชาการและประกันคุณภาพจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน -...
  รายละเอียด >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2562
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562...
  รายละเอียด >>>
 • การสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562
  ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับวันที่ 28 มีนาคม 2562 ไดรับเกียรติจาก ศาสนา...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมครูรวม และชี้แจงถึงมาตรการป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการประชุมครูรวม  และชี้แจงถึงมาตรการป้องกันภัยจากฝุ่น PM 2.5 ของโรงเรียนฯ ให้กับคณะครู บุคลากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงกา...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)
  นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ. ไอส์แลนด์ฮอลล์ แฟชั่นไอส์แลน...
  รายละเอียด >>>
 • ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการ ครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 6 โดยจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์ มหาจักร 9 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562  ณ ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ...
  รายละเอียด >>>
 • Thailand and Malaysia School Bonding Project
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ  ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน : Thailand and Malaysia School Bondi...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ "รุ่นปรับปรุง(CPED) จากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดค่ายสร้างศรัทธารักษาอุดมการณ์ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ และเรียนรู...
  รายละเอียด >>>
 • คณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ...
  รายละเอียด >>>
 • “THE EMOTION OF MUSIC PART 19”
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี  “THE EMOTION OF MUSIC PART 19” แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียน
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานและวันประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เท...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาเอกชน
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายธีระเกียรติ เจริญเศรษ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวนโยบายและการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวนโยบายและการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติระดับภาค (เขต ตรวจราชการที่ 15) โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะดูงานจากคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศเมียนมาร์(KBC)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคริสตจักรกระเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศเมียนมาร์ (KBC) ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lumiere'18
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lumiere'18 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมาคมผ...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนพร้อมกับการนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงาน (R2R) ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตคณะกรรมการศาสนกิจ
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดรีทรีตคณะกรรมการศาสนกิจ   ณ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 15 - 16  กุมภาพันธ์ 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานประชุมการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมประชุมการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับผู้เชียวชาญด้านการศึกษา สำนักพิมพ์ Oxford University Press
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Joon Lee ผู้เชียวชาญด้านการศึกษา สำนักพิมพ์ Oxford University Press ในโอกาสเยี่ยม และนิเทศครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6  ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์...
  รายละเอียด >>>
 • Sharing best Teaching Techniques
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมครูภาษาอังกฤษในห้วข้อ"Sharing best Teaching Techniques" โดย ครูผู้สอนภาษาาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ในวันที่29-30 มกราคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานวันการศึกษาเอกชน เป็นการเชิดชูเกียรติ ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "การทำ Clip Video และการทำ Vlog เบื้องต้น"
  สำนักงานสื่อสารองค์กร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม "การทำ Clip Video และการทำ Vlog เบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิริยา วิกรมโยธิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคเหนือ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัทแคนนอ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นวีร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วีร์โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมา...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น วีร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ประธานมูลนิธิสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย (CCA) และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลั...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น Lumiere'18 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พรพัก จวนชัยภูมิ ผู้อำนวยการประทีปของไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะ...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student   ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชี...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์นิคม ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด้วงน้อย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด้วงน้อย ที่ได้สูญเสีย อ.วราวุธ ด้วงน้อย (อดีตหัวหน้างานกิจการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ) โดยเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบทุน จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับมอบทุน จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์  ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ห้องเรียนนวัตกรรมร...
  รายละเอียด >>>
 • โล่เกียรติคุณ โครงการ The Heart of Giving
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  โรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ผ่านโครงการ The Heart of Giving  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงาน ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้บริหาร คณะครุและนักเรียน ร่วมงาน  ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”  และร่วมบริจาคกองทุน 10 บาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ นักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ  ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ของแผนกนโยบายและแผน บุคลากร และทะเบียน ณ ห้องโสต อาคารร่มเกล้า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามความร่วมมือ Stamford International University
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก Stamford International University จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสลงนามทำความร่วมมือ MoU กับโรงเรียนเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรด้านวิชาการเพื่อการแนะแนวนักเรียนด้านการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุม VIP อา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Hokkaido Government
  ผู้บริหารและครูจาก Hokkaido Government พบปะหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน รวมถึงสังเกตการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการเดินทางร...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามความร่วมมือ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสลงนามความร่วมมืออันดีระหว่างกัน เพื่อทำข้อตกลงด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนฯ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.อภิรัช สร้างสุขดี (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ที่ได้สูญเสียคุณแม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ทางเจ้าภาพตั้งศพ ณ โบสถ์พระหฤทัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนฯ จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ...
  รายละเอียด >>>
 • งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ 6
  ผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ครั้งที่ 6 ได้รับความกรุณาจาก พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี&...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2562
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้เทศนา โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูจาก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดารา...
  รายละเอียด >>>
 • นิเทศติดตาม โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันท...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาการ การประดิษฐ์ การค้นคว้า การทดลอง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562...
  รายละเอียด >>>
 • นักศึกษาเก่าดีเด่นยอดเยี่ยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นยอดเยี่ยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561  ณ โรงแรมกรีนเลค เชียงใหม่  เมื่อวัน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว เตชะคฤห ที่ได้สูญเสีย  อ.บุญสรวม เตชะคฤห  ( อดีตผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนฯ )  โดยได้ตั้งบำเพ็ญกุศล  ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ม...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2562
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 113 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 113 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2018 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามฟุตบอลของโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร
  คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ศึกษาดูงานโรงเรียนกรุงเทพคริตส์เตียน และโรงเรียนไผทอุดม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 - 4 ธ้นวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2019
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น รับชมการแสดงจากนักเรียน F.O.C. และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ บริเวณสนามจามจุรี  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์  บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน และภาครื่นเริง ณ โรงยิมของโรงเรียน...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดคริสตมาสสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัน คริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม ค.ศ.2018 ณ คริสตจักรศรีชัยพร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพของนักการ-รปภ.
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ให้กับนักการ-รปภ.ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อมร สารสมุทร ผู้อำนวยการหน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณ  สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิมยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยทางโรงเรียนได้ส่ง อ.รุ่งกานต์ วังบุญ เสนอรับการตรวจประเมิน ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธี วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ค่ายค้นฝัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
  งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันจัดโครงการ “ค่ายค้นฝัน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ บ้านสวนคุณพ่อ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย. 2561 โดยมุ่งเน้นการส...
  รายละเอียด >>>
 • School Mental Health
  งานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนว และการศึกษาพิเศษ ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ School Mental Health ขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • Harris the Musical : the Treasure Within
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงละครเพลง "Harris the Musical : the Treasure Within" ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว การจัดแสดงละครเพลงครั้งนี้ นับเป็นการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ ที่ได้แสดงถึงความอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ ของพ่อครูแฮรีส...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจัดการนมัสการพระเจ้าให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เนื่องในวันระลึกถึง ศาสนาจารย์ ดร.วิลเลียม แฮรีส อดีตครูใหญ่ผู้เสียสละด้วยความเชื่อในพระเจ้าเพื่อพัฒนาโรงเรียนฯ การนมัสการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ให...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานแนวทางการจัดการศึกษา หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะผู้ทำพันธกิจด้านการศึกษา Partnership consultation on Education
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยให้การต้อนรับ คณะผู้ทำพันธกิจด้านการศึกษา (Partnership consultation on Education) ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนฯ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • International education Expo 2018
  สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา International education Expo 2018 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษเข้าร่...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดรูปแบบการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน และรูปแบบการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2 เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 36
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 36 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนิต ชุมแสง นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้า PRC Gy...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ คว้าชนะเลิศ จากการประกวด “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา       จากที่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เข้าร่วมแข...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อน St. Hilda's Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก St. Hilda's Primary School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตบอล PRC ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ PRC Spirit : To Love To Care To Share To Help To Sacr...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)
  ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร พร้อมด้วยครูขวัญวรา วงค์คำ ครูพจนวรรชย์  พรหมสวัสดิ์ และครูณรงค์ศักดิ์ เมธีชุติกุล ได้รับเชิญจากบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงาน "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อ...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนและในระหว่างปิดภาคเรียน ตั้งแต่ว...
  รายละเอียด >>>
 • พี.อาร์.ซี.รักภาษาจีน รวมวัยทีนตะลุยปักกิ่ง 2018
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ Beijing Chinese Language and Culture College  ทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  อาทิเช่น กำแพงเมืองจีน วังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรา...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ( CPED )
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ( CPED ) จากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-Cla...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  ผู้บริหาร คณะครู  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหว...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องนิทรรศการ 1&nb...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น  เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนและสมาชิกคริสตจักรได้สามัคคีธรรมร่วมกัน มีโอกาสหนุนใจในความเชื่อศรัทธาและการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้า ณ คริสตจักรศรีชัยพร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • แสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเข้ารับเมื่อวันที่ 4 ตุลา...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม จิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดการอบรมหัวข้อ "จิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" โดยได้รับเกียรติจากคุณกรกต พรมโสดา วิทยากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  เพื่อสนับสนุนนโยบายการลดการใช้พลังงานในโรงเรี...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และประชุมครูรวม โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์พรพัก  จวนชัยภูมิ  ผู้อำนวยการประทีปของไทย  สภาคริสตจักรในประเทศไทย   ณ โบสถ์ของโรงเรี...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.สมเพชร เมฆรา (หัวหน้าแผนกบุคลากร) ที่ได้สูญเสียคุณพ่อสมัย แผ่นชัยภูมิ (บิดา) โดยทางเจ้าภาพจัดให้มีการนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรธรรมประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยาย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันมหิดล
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย ร่วมงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • วันสันติภาพสากล
  วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้รำลึก อ่านสารวันสันติภาพสากลของนายกรัฐมนตรีและสารจากเลขาฺธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพ คุณธรรมให้เ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ณ บริเวณสนามจามจุรี และตามระดับชั้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฎิบัติพระกรณียกิจ ในการประทานพระวโรกาสให้ ศาสนาจารย์บัณฑิต  อินทรเทพ  ผู้แทนผู้จัดการ-ผู้อำนว...
  รายละเอียด >>>
 • PRC Music Showcase
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี PRC Music Showcase แสดงความสามารถของนักเรียนทางด้านดนตรี และนาฏศิลป์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "การพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio"
  นักเรียนชมรมเสียงตามสาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้ารับการอบรม "การพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio" จัดโดยคณะทำงานเครือข่ายวิทยุโทรทัศน์คริสเตียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีวั...
  รายละเอียด >>>
 • แถลงข่าว การแสดงละครเพลง Harris the Musical
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดงานแถลงข่าว การจัดแสดงละครเพลง Harris the Musical : The Treasure Within ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ กาดเธียร์เตอร์ อุทย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณครูชื่นฤดี(บานชื่น) หาจัตุรัส ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้เสียชีวิตด้วยเลือดออกบริเวณก้านสมอง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศ ณ บ้านเลขท...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัด รีทรีตนักเรียน FOC ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์พิริยะ  ประดิษฐสอน ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นวิทยากรคัมภีร์ศึกษา ณ วังธ...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบ Leo Trap กับดักไข่ยุงลาย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยคุณพลากร ภาคภูมิ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามามอบ Leo Trap กับดักไข่ยุงลาย จำนวน 400 ชุด ให้แก่โรงเรียน โดย อ.สายจิต ลิลิต ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัว...
  รายละเอียด >>>
 • แสดงโชว์วิทยาศาสตร์ของ Mr. Joachim Hecker นักเขียนหนังสือแนววิทยาศาตร์จากประเทศเยอรมัน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : “การแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ของ Mr. Joachim Hecker นักเขียนหนังสือแนววิทยาศาตร์จากประเทศเยอรมัน และการประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ “Studienbrücke“ โครงการสะพานการศึกษา เป็นโครงการ...
  รายละเอียด >>>
 • น.ส.กชวรรณ ชมชื่น (นักเรียนเก่า PRC) เหรียญทอง กีฬาเทควันโด การแข่งขันเอเชียนเกมส์
  ขอแสดงความยินดีกับทีมเทควันโดพุ่มเซ่ประเทศไทย โดย 1 ในทีมนักกีฬาเทควันโด คือ น.ส.กชวรรณ ชมชื่น (นักเรียนเก่า PRC ป.ร.34395-คนที่ 3 จากซ้ายไปขวา) สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรกใหักับประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ขอแสดงค...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ การวางแผนโครงการเชิงพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และครูบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนงาน โครงการ ในหัวข้อ การวางแผนโครงการเชิงพัฒนา ในโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาณุรักษ์ ฟ่องวาร...
  รายละเอียด >>>
 • Foreign Language Day 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงาน Foreign Language Day 2018 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาในรูปแบบต่างๆ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • มาตรการรณรงค์ป้องกันและการควบคุมโรค
  เนื่องจากเป็นช่วงของฤดูฝน ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงได้มีมาตรการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้1.ครูประจำชั้นและพยาบาลประจำห้องพยาบาลมีการตรวจคัดกรองนั...
  รายละเอียด >>>
 • 4th Harris Institute Open House-Inspiring STEM (2018)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “4th Harris Institute Open House-Inspiring STEM”  ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรม Walk Rally ศูนย์การเรียนรู้ และภาพยนตร์ส...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณ...
  รายละเอียด >>>
 • ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุม...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เรื่อง “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน“ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอย...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้า พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • สัปดาห์พัฒนาจิตใจ "Live a SMART Life"
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ "Live a SMART Life" ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายศุภชั...
  รายละเอียด >>>
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดพิธี “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561” ทั้งนี้เพื่อเป็นกา...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีนมัสการเนื่องในวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ณ PRC GYMNASIUM 2000 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมเยียนคริสตจักรท้องถิ่น  เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนและสมาชิกคริสตจักรได้สามัคคีธรรมร่วมกัน มีโอกาสหนุนใจในความเชื่อศรัทธาและการทำพันธกิจรับใช้พระเจ้า ณ คริสตจักรศรีชัยพร อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่...
  รายละเอียด >>>
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (PTA) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดย ศจ.ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ  เมื...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Co...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium  อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 &n...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานรีทรีตครู บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก..."  มัทธิว 5:14 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน อาจารย์ผู้สอนประจำวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวา...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง จำนวน 60 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านการศึกษา และรับฟังการบรรยาย Chiangmai Model ณ ห้องประชุม Van Alen Harris Conference Room อาคาร 100 ปี ส...
  รายละเอียด >>>
 • Student Exchange Program: Shuangliu Experimental Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จากShuangliu Experimental Primary School ในโอกาสแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อพงค์ นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน (นักเรียนเก่ารุ่น ธัญญ์ และสถาปนา) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิต ชุมแสง นายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (นักเรียนเก่ารุ่น B&W81) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ ผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ  ผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์และอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียนปรินส...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2561 (กรุงเทพมหานคร)
  กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ ประเทศสวีเดน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กร...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2561 (เชียงใหม่)
  กองลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • 200 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย
  ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงาน "200 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย :200 YEARS of U.S.-Thai Friendship" ณ  โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 256...
  รายละเอียด >>>
 • Internal Robot Racing "GC Fun With IOT" 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน Internal Robot Racing "GC Fun With IOT" 2018 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน  ภายในงานพบกับการแข่งขันทักษะทางด้านค...
  รายละเอียด >>>
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ในโอกาสพบปะผู้บริหาร และรับชมการนำเสนอผลงาน ดูสถานที่จริงในการทำงาน (ห้องGifted Computer ห้องเแลปที่ติดตั้งโปรแกรม) สัมภา...
  รายละเอียด >>>
 • บรรยายพิเศษการใช้ Social Media หัวข้อ "4.0 แชร์ผิดชีวิตเปลี่ยน"
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษการใช้ Social Media หัวข้อ "4.0 แชร์ผิดชีวิตเปลี่ยน"  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์ โทณะวนิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิต...
  รายละเอียด >>>
 • P.R.C. น้อมวันทาบูชาครู
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.ทองพูน เรือนมูล (ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อสมจิตร ทาญานะ ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านดง หมู่ที่ 11 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที...
  รายละเอียด >>>
 • การอบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร"
  สำนักงานสื่อสารองค์กร จัดการอบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยพายัพ และ อ.อรรถวิทย์ สุจินตวงษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้กับนักเรียนชมรมเสียงตามสา...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 2. วิทยาลัยพ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณ เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปีสถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 1 มิถ...
  รายละเอียด >>>
 • เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่และงดใช้สารเสพติด บริเวณภายในโรงเรียน และชุมชนโดยรอบของโรงเรียน เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในโอกาสประชุมปรึกษาหารือเรื่องการศึกษาด้านวิชาการ ณ ห้องประชุม VIP พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายและเปิดสนามหญ้าเทียม
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายและเปิดสนามหญ้าเทียม โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมการแข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างครู PRC...
  รายละเอียด >>>
 • MOU Suncheon Maesan High School สาธารณรัฐเกาหลี
  โรงเรียนปรินสืรอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนจาก Suncheon Maesan High School สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาส ลงนามสัญญาความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ณ ห้องประชุม VIP พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส  เมื่อวันที่ 21 พฤษภ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.อนุสรณ์ วีระพงษ์ (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ได้สูญเสีย คุณแม่ศรีพร วีระพงษ์ ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ 25...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
  แผนกส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล สำหรับผู้สัมผัสอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ รอดบุญชัย หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ นางแสงจันทร์ กล่อมเกษม หัวหน้างานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เทศบาลนครเชียงใ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตครู – บุคลากรคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น หัวข้อ“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก...” พระธรรมมัทธิว 5:14 โดยได้รับเกียรติจากคณะศิษยาภิบาลคริสตจักรภาคที่ 1 เป็นวิทยากร ณ สวนพฤกษศาสตร์ทว...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและประชุมครู ปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและประชุมครู ปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์มานิจ   คำลาพิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรศรีงาม , ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน&...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้กำหนดจัดรีทรีตนักการ-รปภ.ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในหัวข้อ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก...” พระธรรม มัทธิว 5:14  โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.ชุลีพรรณ  ศรีสุนทร ศิษยาภิบาลคริสตจักรสันต้น...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกพันธกิจการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ณ คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการบูรณาการสะเต็ม มัธยมศึกษาตอนต้น โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โ...
  รายละเอียด >>>
 • แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร จัดอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยี
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรของโรงเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ 2 มีคร...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย problem solving & Dicision Making
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายต่างๆของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดปีการศึกษาใหม่ในหัวข้อ Performance Improvement การพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์องค์กร problem solving & Dicision Making การแก้ปัญหาและตัดสินใจ...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการบูรณาการสะเต็ม มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โ...
  รายละเอียด >>>
 • รดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน
  ฝ่ายสนับสนุน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ งานโสตทัศนศึกษา งานประกันคุณภาพ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาค...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อ.เชียงดาว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้บริหารและครูอาวุโส
  คณะครู นักเรียน ร่วมรดน้ำดำหัวขอสุมาลาโทษ และขอพรจากคณะผู้บริหารของโรงเรียน และคุณครูอาวุโส เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ...
  รายละเอียด >>>
 • ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้จัดการ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ  แนะนำโรงเรียนในภาพรวม และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื...
  รายละเอียด >>>
 • PRC​ SPIRIT​ RUN​ 2018​
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการ​แข่งขัน​วิ่ง​ ส.น.ป. มินิ​มาราธอน PRC​ SPIRIT​ RUN​ 2018​  จัด​โดย​ ชมรม​วิ่ง​ P.R.C​. Running​ Club เมื่อ​วันที่​ 12​ เมษายน​ 2560 ...
  รายละเอียด >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2561
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารภายใน หัวหน้าแผนก หัวหน้างานสนับสนุน และหัวหน้าศาสนกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประเล็ก อาคา...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล รุ่นที่ 3
  ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นำคณะครูในโครงการพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล รุ่นที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน STEM ณ Aichi High School of Technology and Engineering ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดลำพูน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จังหวัดลำพูน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ งานจัดหลักสูตร การจัดห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อว...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ Chang Jung Senior High School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ใหการต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จาก Chang Jung Senior High School ประเทศไต้หวัน ในโอกาส แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตน ประจำปีการศึกษา 2560
  ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ อนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน และ อ.รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน นำนักเรียนดียอดเยี่ยม Best All Around Student ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวณิชากร ไชยวุฒิ (...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Sekolah Bina Persada ประเทศอินโดนีเซีย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Sekolah Bina Persada ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนักเรียนจำนวน 12 ตน และครูจำนวน 2 คน ที่จะมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ในโรงเรียน วันที่  27 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ONE MUSIC MANY CULTURES
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงฟรีคอนเสิร์ต  THE EMOTION OF MUSIC PART 18 "ONE MUSIC MANY CULTURES"By The Prince Royal's College Marching Band and The Prince Royal's College String Orchestra  ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.โยธิน อ้ายพิงค์ชัย (ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อสุจิตร อ้ายพิงค์ชัย ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ในวันพุุธที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนต้นกล้า
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูนักเรียน โรงเรียนต้นกล้า ในโอกาสเข้ารับฟังการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • Educate,Empower,Inspire
  แผนกภาษาต่างประเทศจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในห้วข้อ "Educate,Empower,Inspire" ้เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีครูชาวต่างประเทศและครูภาษาอังกฤษชาวไทยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลงานวิจัย และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ...
  รายละเอียด >>>
 • การอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น “เพนกวินบินได้ ปี 2”
  สำนักงานสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม การอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น “เพนกวินบินได้ ปี 2” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ หัวหน้าหัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมคุณภาพครู และ อ.กฤษกร งานคำอ้าย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น CONQUEST'17
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น CONQUEST'17 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนายกสมาคม...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Aichi School of Technology and Engineering
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร จาก Aichi School of Technology and Engineering และคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน และสาธิตการใช้ชุด STEM เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมพิพิทธภัณฑ์แฮรีส เมื่อวันที่ 5 มีน...
  รายละเอียด >>>
 • สัมมนาผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดสัมมนาผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการบริหารปีการศึกษา 2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • Big Cleaning Day
  เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้นักเรียนป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และเพื่อป้องกันการระบาดในโรงเรียน ฝ่ายพยาบาลและครู ได้มีการตรวจคัดกรองหน้าแถว สวม Mask ให้นักเรียนที่มีอาการไอ จามหรือมีน้ำมูก ให้สุขศึกษาและการล้างมือแก่นักเรียน เน้นย้...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีรับมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน
  พิธีรับมอบแว่นสายตาแก่นักเรียน  โครงการแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 122 คน โดย ฝ่ายงานพยาบาล งานกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ว...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ในศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 27 กุม...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร และแผนกวัดผลประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาในสังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร นักศึกษา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในโอกาสศึกษาดูงาน การบริหารสถานศึกษา การประกันคุณภาพสถานศึกษา และกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เม...
  รายละเอียด >>>
 • บรรยายพิเศษ และดาราศาสตร์ให้อะไรกับชีวิต และพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางดาราศาสตร์
  ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ สถาบันแฮรีส  โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้อะไรกับชีวิต" ภายใต้โครงการ  "พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางดาราศาสตร์" โดยทางศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้เรียนเชิญ อ...
  รายละเอียด >>>
 • อำลาอาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวยการ โอวาทจากนาย...
  รายละเอียด >>>
 • พลังใสวัยทีน (The Power of Youth)
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้กำหนดจัดค่ายนักเรียน “พลังใสวัยทีน” (The Power of Youth)  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมี P.R.C.Spirit มีทักษะในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าภายในตนเองและผู้อื่น ณ บ้า...
  รายละเอียด >>>
 • ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้กำหนดจัดโครงการ "ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ณ โรงเรียนบ้านห้วยฝาง ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  และโรงเรียนอนุบาลเต็มสิริ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2651 ...
  รายละเอียด >>>
 • รีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยฝ่ายศาสนกิจ ได้กำหนดจัดงานรีทรีตคณะกรรมการนักเรียน F.O.C. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ปิงโค้งรีสอร์ท  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อำนาจ สมบูรณ์ยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตรจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ ศาสต...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น CONQUEST'17 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ธีรพงษ์ ชัยศรี ศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ เลขานุการคริสตจักรภาคที่ 1 เป็นผู้เทศนา และ นา...
  รายละเอียด >>>
 • งานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เทศนาและผู้ให้โอวาทในพิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และร่วมแสดงความยินดีแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัล Best all around student และรางวัล Honorable mention student  ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป ที่จัดโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮ...
  รายละเอียด >>>
 • Low Carbon Mobility and Planing Workshop
  ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวางแผนการจัดการเดินทางและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนตำ่(Low Carbon Mobility and Planing Workshop) เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเมืองเก่าจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่และ องค์กรConnective Cities, G...
  รายละเอียด >>>
 • โครงการครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 5
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการครูปรินส์ฯ จิตอาสา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการรวมตัวของเพื่อนครูที่มีจิตอาสา ในการทำก...
  รายละเอียด >>>
 • PRC Robo-Showcase 2018
  ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์ สถาบันแฮรีส จัดการแข่งขัน PRC Robo-Showcase 2018 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีการแข่งขันในรายการระดับสูงต่อไป การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Brick Chall...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 ภายใต้คำขวัญ "140 ปี การศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 100 ปี ร้อยใจโรงเรียนราษฎร์ไทยก้าวสู่สากล" ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระชน...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมฉลองเทศการตรุษจีน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมงานฉลองเทศการตรุษจีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณะครู บุคลากรของโรงเรียน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส และโรงยิมของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการศึกษาในประเทศ ในหัวข้อ”แนวคิดความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การบร...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมนมัสการพระเจ้า
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึงการจากไปของ นายแพทย์ จอห์น เจ กูลเยอร์ และอาจารย์เบทซี่ กูลเยอร์ ผู้ก่อตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน ณห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่สูญเสียคุณพ่อบุญเจริญ สัตยานุรักษ์ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันที่ 2...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Brain-based Learning (BBL) ด้วย Interactive Notebook
  งานวิชาการและประกันคุณภาพโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain-based Learning (BBL) ด้วย Interactive Notebook ในระดับมัธยมศึกษา" ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮ...
  รายละเอียด >>>
 • นำเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำเสนอผลงานสื่อเทคโนโลยีช่วยสอนผลิตโดยทีมครูชาวต่างประเทศ ณ อาคาร K.E.Wells เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  ...
  รายละเอียด >>>
 • ฝ่ายภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงาน English Program
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำครูภาษาอังกฤษระดับ ประถมและมัธยมศึกษาดูงานโปรแกรม Mini-English Program โรงเรียนอนุบาลลำปาง  และ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง  เมื่อวันที่18 มกราคม 2561 ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานกงสุลอเมริกาเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานกงสุลอเมริกาเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส แนะนำ Ms. Montakan Tanchaisawat, Cultural Affairs Assistant และ  Ms. Varunee Torsricharoen, Economic and Commercial Specialist  ณ สถานกงสุลอเมริกา เ...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะอนุชนสภาคริสตจักรแบ๊บติสท์แห่งนากาแลนด์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพันธกิจของโรงเรียน จากหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะอนุชนสภาคริสตจักรแบ๊บติสท์แห่งนากาแลนด์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบเครื่อง Air Purifying Machines
  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรับมอบเครื่อง Air Purifying Machines จากบริษัท Sejoong IS. โดย Mr. Jung Tae Hong (CEO) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู
  คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันครู โดยมี ศจ.บุญญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา เป็นผู้เทศนา ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • วันครู ประจำปี 2561
  คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561...
  รายละเอียด >>>
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาก...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีการจัดการการเรียนการสอนสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่...
  รายละเอียด >>>
 • สวัสดีปีใหม่ 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษา สื่อมวลชน สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมาโดยตลอด ...
  รายละเอียด >>>
 • พิธีระลึก 112 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 112 ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ราตรีเพลินเพลง : Music Night 2017
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2017 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามหน้าโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • Merry Christmas & Happy New Year 2018
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมนมัสการพระเจ้า ณ บริเวณสนามจามจุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดี ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชื่นชม ส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนข...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร"
  สำนักงานสื่อสารองค์กร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรม "นักจัดรายการที่ดีต้องทำอย่างไร" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.สมนึก จาริเพ็ญ ประธานกรรมการพันธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 256...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ครู-บุคลากร เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและการแสดงความชื่นชมยินดีในการเสด็จมาประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ร่วมกันโดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ Nanyang Junior College
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจาก Nanyang Junior College ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสทำกิจกรรมด้านดนตรี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ Aichi School of Technology and Engineering  และคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 8...
  รายละเอียด >>>
 • คริสตมาสสัมพันธ์ หมวดคริสเตียนเมืองกลาง
  ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมคริสตมาสสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หมวดคริสเตียนเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 - 10 ธันวาคม พ.ศ.2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ นักการ-รปภ.
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพของนักการ-รปภ.ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด ที่ได้เสด็จลงมาประสูติในโลกนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจ...
  รายละเอียด >>>
 • จับฉลากอนุบาล(กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจับฉลากอนุบาล(กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงละครของโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.สุภาวดี จักขุเนตร ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) ที่สูญเสียคุณแม่สุพิศ สมโพธิ์ มารดา ทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีประดิษฐ์ (ป่าคา) หมู่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะ...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์วิชา  นทีคุณธรรม ศิษยาภิบา...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมสัมมนา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และกรอบคิดการศึกษาในยุค 4.0
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนา ให้กับ Key Persons ในหัวข้อ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 และกรอบคิดการศึกษาในยุค 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมชัย ศิริสุจินต์ นักคิด/นักเขียน และมุมมองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต โดย ...
  รายละเอียด >>>
 • วางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏ์อุปถัมภ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหางดงรัฐราษฏ์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ และระบบ ICT ณ ห้องประชุม PTA เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศูนย์ประสานงานอาเซียนและฝ่ายเอกสัมพันธ์ สภาคริสตจักรฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร 100 ปี...
  รายละเอียด >>>
 • Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่น 3
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำโดย คุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลาง พร้อมด้วยทีมพยาบาลหน่วยฉุกเฉิน มาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รุ่น 3 (Basic...
  รายละเอียด >>>
 • ต้อนรับองค์กรคู่มิตร
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับองค์กรคู่มิตร โดยสำนักงานเอกสัมพันธ์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสบูรณะซ่อมแซมโบสถ์และหอสมุดมาลามาศ
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสบูรณะซ่อมแซมโบสถ์และหอสมุดมาลามาศ  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เป็นผู้เทศนา ณ โบสถ์ของโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกาย...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.สง่า พรหมศรี (หัวหน้างานบริหารจัดการและบุคลากร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)ที่ได้สูญเสีย คุณแม่คำป้อ พรหมศรี โดยทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 4 บ้านสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมือง จ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมแสดงความเสียใจ
  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วสันต์ กัณทะวรรณา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายศาสนกิจ)ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อบุญทา กัณทะวรรณา โดยทางเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ 8 บ้านปิงน้อย ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพ ใน...
  รายละเอียด >>>
 • Study in the USA
  สำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา Study in the USA  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ St. Andrew's Junior School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก St. Andrew's Junior School  ประเทศสิงคโปร์ ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขัน กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามฟุตบอล PRC ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ภายใต้พื้นฐานของ PRC Spirit : To Love To Care To Share To Help To Sacr...
  รายละเอียด >>>
 • Shop for PRC Chapel ครั้งที่ 2
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม Shop for PRC Chapel ครั้งที่ 2 จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ พร้อมด้วยการแสดง กิจกรรมที่น่าสนใจ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ ณ ลานอนุสาวรีย์หินหัวมุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 35
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล แฮรีสมินิมาราธอน ครั้งที่ 35 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับประถมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.พงศธร บุญฟู  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน (นักเรียนเก่ารุ...
  รายละเอียด >>>
 • กรีฑาสีระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร งาว จ.ลำปาง (นักเรียนเก่ารุ่น Spider และรุ่นป่าน) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชี...
  รายละเอียด >>>
 • ให้การต้อนรับ St. Hilda's Primary School
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก St. Hilda's Primary School ประเทศสิงคโปร์ ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • รับมอบเครื่องวัดสภาวะอารมณ์ (Say Emotion Machine) และ เครื่อง Nano water purifying machine
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมรับมอบเครื่องวัดสภาวะอารมณ์ (Say Emotion Machine) จาก บริษัท Wellnics. Inc โดย Mr. Seung ChoelHong ประธานบริษัท และเค...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาคของ จ.เชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7...
  รายละเอียด >>>
 • อบรมครู-บุคลากรด้านเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรร่วมกับแผนกบริการวิชาการ จัดอบรมครู-บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2560 โดยมีหัวข้อสำหรับครูผู้สอน 4 หัวข้อคือ การผลิตสื่อ CAI การผลิตสื่อวีดิ...
  รายละเอียด >>>
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจ...
  รายละเอียด >>>
 • สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ระดับMOVERS ตามกรอบCEFR
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศจัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้น ป.3 สอบ ระดับMOVERS ตามกรอบCEFR ณ อาคารเรียน ระดับชั้น ป.3. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560...
  รายละเอียด >>>
 • ประชุมครูชาวต่างประเทศรุ่น 2
  ฝ่ายภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดประชุมครูชาวต่างประเทศรุ่น 2 ให้ความรู้เรื่องหลักสูตรและการวางแผนการสอน ความรู้ด้านวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ 2  เมื่อวันที่6 ตุลาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • นมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียน
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ปรินดา มะโนวงศ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 1 เป็นผู้เทศนา  และประชุมครูรวม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่...
  รายละเอียด >>>
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ Critical Reading and Writing
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Critical Reading and Writing การอ่านและการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดย อ.พรพิไล  เลิศวิชา  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100ปี สถาบันแฮรีส เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560...
  รายละเอียด >>>
 • อบรม การสร้างอุปนิสัยผู้เรียนด้วยแนวทางที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการสร้างอุ